วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนพังงา

มคอ.01

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)

วิทยาลัยชุมชนพังงา สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชนกำหนด ส่วนรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ได้กำหนดรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงบรรยาย จำนวนชั่วโมงปฏิบัติ และจำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง คือ
3.1.2.1 กำหนดรหัสวิชาเป็น  ศท 01xx – ศท 04xx และ วท 05xx  โดย
ศท    หมายถึง รหัสหมวดศึกษาทั่วไป
วท    หมายถึง รหัสหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์
01    หมายถึง รหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
02    หมายถึง รหัสรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
03    หมายถึง รหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
04    หมายถึง รหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
xx    หมายถึง ลำดับที่ของรายวิชา
3.1.2.2 กำหนดชื่อรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงบรรยาย จำนวนชั่วโมงปฏิบัติ และจำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คือ

          ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     ไม่น้อยกว่า      30    หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา
ศท 0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                        3(2-2-5)
ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                                                  3(2-2-5)
ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                                  3(2-2-5)
ศท 0104  ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ                                            3(2-2-5)
ศท 0105  ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน                                                         3(2-2-5)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ศท 0201  การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์                                           3(2-2-5)
ศท 0202  มนุษย์กับวัฒนธรรม                                                             3(2-2-5)
ศท 0203  สุนทรียภาพของชีวิต                                                            3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ศท 0301  จังหวัดศึกษา                                                                     3(2-2-5)
ศท 0302  สังคมไทยกับการพัฒนา                                                                    3(2-2-5)
ศท 0303  อาเซียนศึกษา                                                                     3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
ศท 0401  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                                             3(2-2-5)
ศท 0402  การคิดและการตัดสินใจ                                                         3(2-2-5)
ศท 0403  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                                3(3-0-6)
ศท 0404  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต                                                             3(3-0-6)

การจัดการเรียนรู้

1.      รายวิชาที่บังคับเรียน  จำนวนไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต ดังนี้
1.1 กลุ่มภาษา                                          จำนวน      9        หน่วยกิต
ศท 0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                       3(2-2-5)
ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                                                 3(2-2-5)
ศท 0104  ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ                                          3(2-2-5)

1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์                                  จำนวน      3        หน่วยกิต
ศท 0201  การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์                                          3(2-2-5)

1.3 กลุ่มสังคมศาสตร์                                   จำนวน      6        หน่วยกิต
ศท 0301  จังหวัดศึกษา                                                                    3(2-2-5)
ศท 0302  สังคมไทยกับการพัฒนา                                                        3(2-2-5)

1.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                   จำนวน      3        หน่วยกิต
ศท 0401  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                                           3(2-2-5)

          ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนสามารถเสนอการจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะการบูรณาการได้ โดยจัดให้สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบัน วัตถุประสงค์ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของหลักสูตร และให้นำเสนอสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

2.      รายวิชาเลือก                                    จำนวนไม่น้อยกว่า     9        หน่วยกิต
          เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีกกลุ่มวิชาละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต


ข . หมวดวิชาเฉพาะ                         ไม่น้อยกว่า
58
หน่วยกิต

1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (วิชาแกน)             ไม่น้อยกว่า

18
หน่วยกิต
วท  0301
หลักการปลูกพืช               
3 (2-2-5)
วท  0302
หลักการเลี้ยงสัตว์             
3 (2-2-5)
วท  0303
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น             
3 (2-2-5)
วท  0304
ช่างเกษตรเบื้องต้น            
3 (1-4-4)
วท  0305
ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น           
3 (3-0-6)
วท  0306
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป            
3 (3-0-6)

2. วิชาชีพ                                           ไม่น้อยกว่า
40
หน่วยกิต

    2.1 วิชาบังคับ                                ไม่น้อยกว่า

21
หน่วยกิต
วท  0307
หลักการส่งเสริมการเกษตร
3 (2-2-5)
วท  0308
การขยายพันธุ์พืช              
3 (2-2-5)
วท  0309
การจัดการฟาร์ม              
3 (2-2-5)
วท  0310
ชลประทานเพื่อการเกษตร    
3 (2-2-5)
วท  0311
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว   
3 (2-2-5)
วท  0312
การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ                            
3 (2-2-5)
วท  0313
การอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม                     
3 (2-2-5)

    2.2 วิชาเลือก                                 ไม่น้อยกว่า

15
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่ง รวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

กลุ่มงานเทคโนโลยีพืช


วท  0314
เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจในท้องถิ่น
3 (2-2-5)
วท  0315
เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจในท้องถิ่น                        
3 (2-2-5)
วท  0316
เทคโนโลยีทางพืช              
3 (2-2-5)
วท  0317
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 
3 (2-2-5)

กลุ่มงานเทคโนโลยีสัตว์


วท  0318
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (2-2-5)

กลุ่มงานเทคโนโลยีเกษตรทั่วไป


วท  0319
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารท้องถิ่น                            
3 (2-2-5)
วท  0320
การจัดสวนและตกแต่งภูมิทัศน์
3 (1-4-4)

    2.3 วิชาการฝึกงาน                          ไม่น้อยกว่า

4
หน่วยกิต
วท  0321
การฝึกงาน
240  ชั่วโมง

ค . หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต  
นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชนแพร่                                                                                                           
 
 
 การจัดแผนการจัดการศึกษาได้กำหนดรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาดังนี้
หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิต/ภาคการศึกษา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ภาคที่ 1
ภาคที่ 2
ภาคฤดูร้อน
ภาคที่ 1
ภาคที่ 2
ภาคฤดูร้อน
ภาคที่ 1
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
6
3
6
6
6
3
-
2. หมวดวิชาเฉพาะ       58 หน่วยกิต   2.1) วิชาแกน           18 หน่วยกิต
6
6
-
3
3
-
-
   2.2) วิชาชีพ             40 หน่วยกิต         2.2.1 วิชาบังคับ  21 หน่วยกิต
-
3
-
3
3
  6
6
         2.2.2 วิชาเลือก   15 หน่วยกิต
3
3
3
-
3
-
3
         2.2.3 วิชาฝึกงาน  4 หน่วยกิต
-
-
-
-
-
-
4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      3 หน่วยกิต
-
-
-
-
-
-
3
รวม
15
15
9
12
15
9
16

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศท 0301
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
ศท 0401
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
วท 0301
หลักการปลูกพืช
3 (2-2-5)
วท 0305
ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท xxxx
วิชาชีพเลือก
3 (2-2-5)
รวม
15 (11-8-26)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
วท 0303
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น             
3 (2-2-5)
วท 0306
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
วท 0307
หลักการส่งเสริมการเกษตร
3 (2-2-5)
วท xxxx
วิชาชีพเลือก
3 (2-2-5)
รวม
15 (11-8-26)


                                      ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
ศท 0202
มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
วท xxxx
วิชาชีพเลือก
3 (2-2-5)
รวม
9 (7-4-16)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศท 0104
ทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
ศท 0404
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
วท 0302
หลักการเลี้ยงสัตว์
3 (2-2-5)
วท 0308
การขยายพันธุ์พืช
3 (2-2-5)
รวม
12 (9-6-21)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศท 0201
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
3 (2-2-5)
ศท 0402
การคิดและการตัดสินใจ
3 (2-2-5)
วท 0304
ช่างเกษตรเบื้องต้น
3 (1-4-4)
วท 0309
การจัดการฟาร์ม
3 (2-2-5)
วท xxxx
วิชาชีพเลือก
3 (2-2-5)
รวม
15 (9-12-24)
ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศท 0302
สังคมไทยกับการพัฒนา
3 (2-2-5)
วท 0311
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-2-5)
วท 0312
การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
3 (2-2-5)
รวม
9 (6-6-15)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
วท 0310
ชลประทานเพื่อการเกษตร
3 (2-2-5)
วท 0313
การอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท xxxx
วิชาชีพเลือก
3 (2-2-5)
วท xxxx
วิชาชีพเลือกเสรี
3 (2-2-5)
วท 0321
การฝึกงาน
4 (240 ชม.)
รวม
16 (8-8-20) / (240 ชม.)